рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
Главная
Исторические личности
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Информатика
История техники
Кибернетика
Коммуникация и связь
Косметология
Криминалистика
Криминология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Наука и техника
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание
Спорт и туризм
Строительство и архитектура
Таможенная система
Транспорт

Планування врожайності сільськогосподарських культур ООО "Нібулон"


Планування врожайності сільськогосподарських культур ООО "Нібулон"

2

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства

1.1. Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура підприємства

1.2. Землекористування та структура земельних угідь

Розділ 2 Сучасний стан і тенденції розвитку галузі

2.1. Значення і роль рослинництва в економіці підприємства

2.2. Площі, породний і сортовий склад сільськогосподарських культур

2.3. Врожайність культур та валові збори продукції

2.4. Використання продукції

2.5. Матеріально-технічне забезпечення галузі

Розділ 3 Обгрунтування виробничої програми галузі

3.1. Планування врожайності сільськогосподарських культур

3.2. Планування валових зборів продукції

3.3. Планування собівартості і рентабельності продукції

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП

Сiльське господарство є однiєю з основних галузей народного господарства, найважливiшим джерелом ма-терiального виробництва, що забезпечує населення краї-ни продуктами харчування, а промисловість - сирови-ною. Воно є також необхiдною складовою частиною ви-робництва предметiв народного споживання i засобiв ви-робництва. Розрiзняють двi великi галузi сiльського гос-подарства - землеробство i тваринництво, якi тісно по-в'язанi мiж собою, органiчно доповнюють одна одну i, в свою чергу, подiляються на бiльш дрiбнi галузi. Зокрема, землеробство об'єднує рослинництво, кормовиробництво, овочiвництво, плодiвництво, виноградарство та iншi га-лузi. Правильне поєднання цих галузей у господарст-вi забезпечує рацiональне використання землi та iнших матерiально-технiчних, енергетичних i трудових pecypciв.

Пicля промисловостi сiльське господарство займає друге мiсце у виробництвi валового суспiльного продук-ту, створює близько 30% національного доходу і на 75 % формує фонд суспiльного споживання.

Впровадження iнтенсивних технологiй у сiльськогос-подарське виробництво передбачає пiдвищення родючос-тi грунту, використання бiологiчних особливостей райо-нованих високопродуктивних copтів i гiбридiв, нових по-рiд худоби i птицi, управлiння продуктивнiстю рослин i тварин на основі максимального високопродуктивного ви-користання матерiальних i енергетичних pecypciв при од-ночасному економному їх витрачаннi.

Bci цi питання i проблеми висвiтлено у курсовому проекті.

Об”єкт дослідження - Прибужанівська філія ООО «Нібулон»

Терміни дослідження - 3 роки.

Методи дослідження економіко-статистичні.

РОЗДІЛ 1 Коротка організаційно-економічна характеристика

1.1. Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура господарства

Організаційно-виробнича структура підприємства залежатиме від його розмірів, кількості населених пунктів.

Прибужанівська філія ООО «Нібулон» розташована на лівому березі річки Південний Буг у північно-західній частині Миколаївської області і в 5 км від м. Вознесенська і в 95 км від обласного центру - м. Миколаїв.

Транспортне сполучення здійснюється по асфальтованому шосе.

Територія Прибужанівська філія ООО «Нібулон» знаходиться у центральній частині південно-західного степу України - в помірно-континентальному кліматі. Клімат даного району характеризується відносно високою температурою влітку і порівняно низькою температурою взимку з частими відлигами, невеликою кількістю опадів. Середньорічна температура повітря взимку -20 - 23 С, влітку - +37,6 С. Кількість без морозних днів 220 - 240. Середня дата першого осіннього заморозку 25 листопада. Найраніше заморозок 15 листопада. Пізні весні заморозки 15 квітня. Найпізніші весняні заморозки 20 квітня. Виходячи з наведених даних можна стверджувати, що кількість днів з відповідною кількістю тепла цілком достатньо для росту і розвитку всіх районованих культур і багаторічних насаджень. Кількість опадів за рік складає 432 мм. Розподілення їх на протязі року по місяцях нерівномірне. Кількість опадів за вегетаційний період (квітень - жовтень) в середньому дорівнює 282 мм. Найбільша їх кількість випадає в квітні - липні і опади носять характер зливних дощів. Найменша їх кількість випадає взимку у вигляді снігу. Висота снігового покрову не перевищує 3-4 см.

Переважне направлення гарячих вітрів південне та східне носить характер суховіїв, утворюючи куряві бурі, які приносять шкоду сільськогосподарським рослинам.

Земельний масив товариства розташований неподалік річки Південний Буг, яка складається з трьох терас. Перша проймена тераса являє собою рівнину з великою кількістю мезо-мікровпадин, в яких ґрунтова вода знаходиться близько від поверхні; ґрунти цієї тераси відносяться до четвертої лугово-наносної солонцеватої агро-виробничої групи. Перехід до другої піщаної тераси відбувається різко. На межі переходу від пройденої тераси є вузька лінія пониження, де ґрунтові води часто виходять на поверхню. Частина цієї тераси, розташована ближче до третьої дерново-піщаної і п'ятої лугово-болотної. Ґрунтове покриття третьої тераси представлене звичайним та піщаним чорноземами, які відносяться до першої і третьої агро виробничої групи.

Джерелом зрошення являється річка Південний Буг.

Організаційно-виробнича структура підприємства залежить від його розмірів, кількості населених пунктів. Організаційно-виробнича структура Прибужанівської філії ООО «Нібулон» Вознесенського району двохступенева.

Оскільки основним показником спеціалізації підприємства є структура товарної продукції, то розглянемо склад та структуру товарної продукціїї Прибужанівської філії ООО «Нібулон».

Таблиця 1.1.

Склад та структура товарної продукції Прибужанівської філії ООО «Нібулон».

Галузі та види продукції

Товарна продукція, тис. грн.

Сума за 2 роки

2004р.

2006р.

Зернові та зернобобові

352,3

604,6

956,9

з них

пшениця озима

0,7

432,9

433,6

кукурудза на зерно

75,5

0,6

76,1

ячмінь

220,1

-

220,1

Насіння соняшника

327,2

150,5

477,7

Овочі відкритого грунту

7,1

10,1

17,2

Інша продукція рослинництва

137,7

81,3

219,0

Разом по рослинництву

824,3

846,5

1670,8

ВРХ

178,0

69,1

247,1

Свині

151,7

121,1

272,8

Птиця

47,3

8,5

55,8

Молоко

100,3

122,4

222,7

Яйця

11,4

9,3

20,7

Інша продукція тваринництва

0,1

1,5

1,6

Всього продукції тваринництва

488,8

331,6

820,4

Промислова продукція

73,8

172,0

245,8

Роботи та послуги

28,3

27,1

55,4

Усього по підприємству

1415,2

1377,2

2792,4

Аналізуючи дані таблиці 1.1. ми можемо зробити висновок, що підприємство спеціалізується в основному на рослинництві, але в її господарстві є також багато птиці та тварин, від яких теж можна отримувати прибутки. Найбільшу перевагу підприємство надає вирощуванню зернових культур.

1.2. Землекористування та структура земельних угідь

Використовуючи данні балансу землекористування і прийом відносних величин, аналізують структуру земельних угідь. Розглянемо табл. 1.2.

Таблиця 1.2.

Склад та структура земельних угідь

Назва угідь

2004р.

2005р.

2006р.

2006р. у % до 2004р.

га

%

га

%

га

%

Загальна земельна площа

3187

100

х

3679

100

х

3270,6

100

х

102,6

Всього с.-г.

3120,7

97,9

100

3604

98,0

100

3270,2

100

100

104,8

З них:

Рілля

3120,7

97,9

100

3604

98,0

100

3270,2

100

100

104,8

Пасовища

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

З даних таблиці видно, що в 2004 році під сільськогосподарськими угіддями було використано 3120,7 га. І лише 2,1% було використано під загальногосподарські цілі. В 2005 році ООО «Нібулон» використав під ріллю 98% земельної площі і 2% під загальногосподарські цілі. А в 2006 році для ціх цілей підприємство залишило тільки 0,2 га.

Розділ 2 Сучасний стан і тенденції розвитку галузі

2.1. Значення і роль рослинництва в економіці

Рослинництво - основна галузь виробництва на сільськогосподарстких підприємствах. Від розвитку основного виробництва залежить виконання замовлення з реалізації продукції, фінансовий результат від реалізації, соціальний розвиток колективу, рівень оплати праці.

Для того, щоб виявити роль рослинництва в економіці ООО «Нібулон» розглянемо табл.2.1.

Таблиця 2.1.

Місце рослинництва в економіці ООО «Нібулон» Вознесенського району

Показники

В цілому по господарству

В т.ч. по рослинництву

Показники галузі по підприємству в середньому за 3 роки

2004р.

2005р.

2006р.

2004р.

2005р.

2006р.

Вартість валової продукції в співставних цінах, тис. грн.

3782,8

3441,2

3187,6

2757,7

3025,1

2749

3470,5

Витрати праці, тис.грн.

604

780

430,8

422,8

575,8

209,3

604,9

Виробничі витрати, тис. грн.

1763,6

2710,9

1418,9

1340,8

2113

1071,5

1964,5

Грошова виручка, тис. грн.

2080,7

3101,9

2715,1

1818,4

2314,7

2433,7

2632,6

Прибуток, тис. грн.

1415,2

349,7

1337,9

994,1

336,3

1468,2

901,1

З данних таблиці видно, що підприємство отримує прибутки від рослинництва. Витрати праці за роки значимо змінюються. Це здійснюється тому, що ООО «Нібулон» отримує дотації від держави. Аналізуючи таблицю, ми спостерігаємо, не кожен рік воно має великі прибутки. Це залежить від природних умов, витрат, оплати праці.

2.2. Площі, породний і сортовий склад сільськогосподарських

культур

Насамперед потрібно розглянути склад та структуру орних земель (табл. 2.2.)

Таблиця 2.2.

Склад та структура орних земель

Назва угідь

2004р.

2005р.

2006р.

га

%

га

%

га

%

Рілля

3120,7

100

х

3604

100

х

3270,2

100

х

Чисті пари

225,7

7,2

х

222,4

6,2

х

160,2

4,9

х

Площа посіву

у т.ч.

2895

92,8

100

3381,6

93,8

100

3110

95,1

100

Пшениця

-

-

-

922,8

25,6

27,3

1527

46,7

49,1

Жито

-

-

-

12,0

0,3

10,4

5

0,2

0,2

Ячмінь

900

28,8

31,1

940,8

26,1

27,8

640

19,6

20,6

Кукурудза

468

15,0

16,2

295,2

8,2

8,7

124

3,8

4,0

Просо

116

3,7

4,0

110,4

3,1

3,3

-

-

-

Соняшник

960

30,8

33,2

588,0

16,3

17,4

524

16,0

16,8

Гірчиця

160

5,1

5,5

378,0

10,5

11,2

-

-

-

Соя

-

-

-

18,0

0,5

0,5

-

-

-

Овочі відкритого грунту

30,0

0,1

1,0

7,2

0,2

0,2

5

0,2

0,2

Баштанні культури

35,0

1,1

1,2

54,0

1,5

1,6

29

0,9

0,9

Однорічні трави

80,0

2,6

2,8

18,0

0,5

0,5

95

2,9

3,1

Багаторічні трави

146

4,7

5,0

37,2

1,0

1,1

161

4,9

5,2

Звернувши увагу на динаміку змін, я зробила висновок, що структура посівних площ постійно змінюється, на полях відбувається сівозміна. З даних таблиці видно, що найбільшу площу займає пшениця. Також великі площі займають ячмінь та соняшник. Підприємство вирішило виділити великі площі під ці кутьтури тому, що вони найбільше користуються попитом. Їх реалізація може привести господарство до економічного зростання всередині господарства.

2.3. Врожайність культур та валовий збори продукції

Аналіз валових зборів продукції сільськогосподарських культур проведемо з використанням даних таблиці 2.3. При її заповненні за зразок візьмемо форму №29-сг Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур.

Таблиця 2.3.Валовий збір продукції, ц

Продукція

2004р.

2005р.

2006р.

У середньому за 3 роки

Зернові і зернобобові

16300

62428,8

53167

43965,3

Технічні культури

16561

9792,4

6764

11039,1

Овочі

4217

285,6

348,4

1617

Баштанні культури

5704

3975,6

313,4

3331

Кукурудза на силос

30207

4374

94,5

11549,5

Однорічні трави

2291

5358

25,5

2558,2

Багаторічні трави

6909

8858,4

8933

8233,5

2.4. Використання продукції

Прибужанівська філія ООО «Нібулон» реалізовує свою продукцію згідно договорам заготівельним, переробним організаціям та консервним заводам, реалізовує свою продукцію на ринках, оптовим базам, використовує продукцію для розрахунків по орендній платі за орендовані землі та майно. Наведемо відповідні данні у вигляді таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Обсяги реалізації в Прибужанівській філії ООО «Нібулон» за 2006 рік

Види продукції

Реалізація продукції (робіт, послуг)

У фізичній масі, ц

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

Доход від реалізації, тис.грн.

Продукція рослинництва - усього

х

846,5

2314,7

у т.ч.

зернові і зернобобові

47831

604,6

1626,7

З них:

Озима пшениця

41502

432,9

1413,9

Кукурудза на зерно

3

0,6

0,7

Насіння соняшника

5506

150,5

513,9

Овочі відкритого грунту

272

10,1

6,9

Інша продукція рослинництва

х

81,3

167,2

Продукція тваринництва - усього

х

331,6

186,3

У т.ч.

ВРХ

47

69,1

16,2

свиней

160

121,1

96,1

птиці

5

8,5

3,2

молоко

1175

122,4

67,7

яйця

4

9,3

0,7

Інша продукція тваринництва

х

1,2

2,4

Промислова продукція

х

172

186,6

Реалізація робіт і послуг

х

27,1

27,5

Як ми бачимо, що наше підприємство найбільше реалізувало продукції рослинництва. З усієї продукції було реалізовано пшениці і кукурудзи. Підприємство всебічно розвинуте, прибуткове. Підприємство розводить тварин та птахів. За рахунок того, що Прибужанівська філія ООО «Нібулон» вирощує свою продукцію, господарство може утримувати тварин. За допомогою реалізації продукції рослинництва Прибужанівська філія ООО «Нібулон» може дозволити собі купити засоби захисту рослин, добрива, поліпшити умови праці та оплату праці своїм робітникам.

2.5. Матеріально-технічне забезпечення галузі

Для того, щоб побачити як забезпечене підприємство в окремих видах матеріально-технічних ресурсах: тракторах, сівалках, машинах, добривах, засобах захисту рослин необхідно розглянути табл. 2.5.

Таблиця 2.5.

Рівень забезпеченності галузі матеріально-технічними ресурсами

Матеріально-технічні ресурси

2001р.

2002р.

2003р.

Нормативна потреба

Наявність

Забезпеченість, %

Нормативна потреба

Наявність

Забезпеченість, %

Нормативна потреба

Наявність

Забезпеченість, %

Техніка

24

24

100

24

24

100

24

24

100

Трактори, шт.

5

5

100

5

5

100

5

5

100

Тракторні причіпи

3

3

100

3

3

100

3

3

100

Комбайни, шт.

3

3

100

3

3

100

3

3

100

Автомобілі, шт.

8

8

100

8

8

100

8

8

100

Сівалки

2

2

100

2

2

100

2

2

100

Плуги тракторн

1

1

100

1

1

100

2

2

100

Культиватори

2

2

100

2

2

100

2

2

100

Добрива

Органічні, т

3500

3013

86,6

2000

1650

82,5

2500

2335

93,4

Мінеральні, т

20,0

14,6

73

15,0

6,0

40

15,0

13,2

88

Проаналізувавши забезпеченість господарства матеріально-технічними ресурсами за три роки, я зробила висновок, що підприємство оснащене технікою в повному обсязі. А добрив їм не вистачає. Із-за невеликого прибутку підприємство не взмозі закупити добрива, так як це було заплановано на початку року. Але відхилення по органічним і мінеральним добривам, згідно з плановими даними не значні.

Розділ 3 Обгрунтування виробничої програми галузі

3.1. Планування врожайності сільськогосподарських культур в

ООО «Нібулон»

Планувати врожайність сільськогосподарських культур будемо зо 3 роки. Результати проміжних розрахунків і плановий рівень врожайності сільськогосподарських культур подаються у вигляді наступної таблиці (табл. 3.1.)

Таблиця 3.1.

Розрахунок планової врожайності культур ООО «Нібулон» за 2006 рік

Культура

Фактична врожайність, ц з 1 га

Приріст врожайності (ц з 1 га) за рахунок

Планова врожайність, ц з 1 га

Застосування нового сорту

Дотримання оптимальних строків сівби

Обробітку посівів отрутохімікатами

пшениця

34,8

5,4

2,3

4,3

46,8

В 2006 році фактично було зібрано 34,8 ц з 1 га пшениці. Наше підприємство вирішило розрахувати скільки ми отримаємо ц з 1 га, якщо ми закупимо новий сорт пшениці на 63%, дотримаємось всіх строків сівби на 19%, закупимо та обробимо посіви пшениці отрутохімікатами на 48%. Зробивши відповідні розрахунки ми отримали такі данні: при застосуванні нового сорту на 63% отримуємо прибавку до врожаю на 5,4 ц з 1 га більше, при дотриманні оптимальних строків сівби на 19% - 2,3 ц з 1 га, при обробки посівів отрутохімікатами на 48% отримали 4,3 ц з 1 га прибавки до врожаю. Якщо все це ми виконаємо в 2006 році, то повинні отримати врожайність пшениці 46,8 ц з 1 га.

3.2. Планування валових зборів продукції

Перш ніж визначити ефективність виробництва культур у ООО «Нібулон» приведемо аналіз виробництва культур, так як ефективність виробництва залежить від обсягів виробництва, урожайності.

Таблиця 3.2

Виконання плану валового збору культур в ООО «Нібулон» Вознесенського району

Показники

2004р.

2005р.

2006р.

2006р. у % до 2004

2004р.

2006р.

За планом, ц

40970,0

44940,0

44870,0

109,5

99,8

Фактично, ц

16398,0

19269,0

17345,0

105,8

90

Виконання плану, %

40,0

42,9

38,7

У таблиці надається інформація щодо виконання планів валових зборів в ООО «Нібулон» . Аналіз показує, що досліджуєме господарство плани валових зборів не виконує. Найвищій процент виконання плану - відмічався у 2006р. - 42,9%, найнижчий у 2005р. - 38,7%.

Потребу підприємства в продукції рослинництва визначимо маючи на увазі ефективність виробництва окремих видів, попит на неї і вимоги сівозмін.

Порівняльна економічна оцінка виробництва окремих видів продукції рослинництва проводиться окремо щодо товарних і кормових культур. Так, ефективність виробництва товарних культур визначимо наступними показниками (табл. 3.2.)

Таблиця 3.3.

Ефективність виробництва товарних культур ООО «Нібулон» за 2006 рік

Культури

Валовий доход на 1 га, грн

Прибуток на 1 га, грн

Рентабельність виробництва, %

Сума балів

Порядковий номер культури

Озима пшениця

0,96

0,64

66,7

4

2

Кукурудза

0,01

-

-

-

4

Соняшник

0,98

0,69

70,4

6

1

Овочі відкритого ґрунту

0,08

-0,64

-

-

3

З даних таблиці 3.3 видно, що валовий дохід в 2006 році на 1 га найбільше склав соняшник, він в цьому році найбільш рентабельний.

На підставі таблиці 3.4. розглянемо планові площі під продукцією рослинництва.

Таблиця 3.4 Площа та структура посівів ООО «Нібулон»

Назва угідь

2004р.

2005р.

2006р.

По плану

га

%

га

%

га

%

га

%

Рілля

3120,7

100

х

3604

100

х

3270,2

100

х

3300

100

Х

Чисті пари

225,7

7,2

х

222,4

6,2

х

160,2

4,9

х

386,1

11,7

х

Площа посіву

у т.ч.

2895

92,8

100

3381,6

93,8

100

3110

95,1

100

3200

97,0

100

Пшениця

-

-

-

922,8

25,6

27,3

1527

46,7

49,1

1366,4

42,7

42,7

Жито

-

-

-

12,0

0,3

10,4

5

0,2

0,2

5

0,2

0,2

Ячмінь

900

28,8

31,1

940,8

26,1

27,8

640

19,6

20,6

640

19,6

20,6

Кукурудза

468

15,0

16,2

295,2

8,2

8,7

124

3,8

4,0

124

3,8

4,0

Просо

116

3,7

4,0

110,4

3,1

3,3

-

-

-

-

-

-

Соняшник

960

30,8

33,2

588,0

16,3

17,4

524

16,0

16,8

524

16,0

16,8

Гірчиця

160

5,1

5,5

378,0

10,5

11,2

-

-

-

-

-

-

Соя

-

-

-

18,0

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

Овочі відкритого грунту

30,0

0,1

1,0

7,2

0,2

0,2

5

0,2

0,2

5

0,2

0,2

Баштанні культури

35,0

1,1

1,2

54,0

1,5

1,6

29

0,9

0,9

29

0,2

0,2

Однорічні трави

80,0

2,6

2,8

18,0

0,5

0,5

95

2,9

3,1

95

2,9

3,1

Багаторічні трави

146

4,7

5,0

37,2

1,0

1,1

161

4,9

5,2

339,2

10,6

10,6

Розглянувши данні таблиці, ми можемо зробити висновок, що ми запланували на наступний рік застосувати під чисті пари 386,1 га, хоча в наступні роки було менше площі під чистими парами. А ось під пшеницю наше господарство вирішило застосувати 1366,4 га, що складає менше, ніж у 2006 році. Під технічними культурами підприємство використовувало площу 161; 37,2; 146 га, а на наступний рік вирішило застосувати 339,2 га.

3.3. Планування собівартості і рентабельності продукції

Розрахункова урожайність впливає на зміну трудомісткості 1ц, що видно з наступної таблиці (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

Вплив урожайності зернових на собівартість 1ц у 2006 році в ООО «Нібулон» Вознесенського району

Затрати на 1га

Урожайність, ц/га

Собівартість 1ц, грн.

фактична

планова

фактична

планова

1

2

3

4 = 1 : 2

5 = 1 : 3

3287,8

6,2

42,4

530,3

77,5

Як видно з таблиці 3.3 розрахункова собівартість 1ц у 2006 р. складає 77,50 грн. Так як між собівартістю 1ц і урожайністю існує обернений зв”язок, то чим вище урожайність, тим нижче собівартість 1ц. Фактична урожайність у 2006р. в ООО «Нібулон» склала 6,2 ц/га, затрати на 1га - 3287,80 грн. Тому фактична собівартість 1ц склала 530,3 грн. (3287,8 : 6,2). При зростанні урожайності до 42,4 ц/га собівартість 1ц плодів знижується до 77,50грн. (3287,8 : 42,4).

Такий же обернений зв”язок існує між урожайністю і трудомісткістю 1ц, що видно з наступної таблиці (табл. 3.6).

Таблиця 3.6

Вплив урожайності на трудомісткість 1ц в ООО «Нібулон»Вознесенського району

Фактично у 2006р.

Планові показники

Витрати праці на 1га, л.-год.

Урожайність, ц/га

Трудомісткість 1ц, л.-год.

Урожайність, ц/га

Трудомісткість 1ц, л.-год.

1

2

3 = 1 : 2

4

5 = 1 : 4

358,44

6,2

57,8

42,4

8,45

Як свідчать дані таблиці 3.6 розрахункова трудомісткість 1ц складає 8,45 люд.-год. При фактичній урожайності 6,2 ц/га трудомісткість 1ц складала 57,8 л.-год., а при зростанні урожайності до 42,4 ц/га трудомісткість 1ц знизилася до 8,45 л.-год. (358,44 : 42,4).

За допомогою наступної таблиці визначимо, як зменьшиться прибуток внаслідок залучення резервів валових зборів, що призвели до зростання урожайності і зниження собівартості 1ц.

ВИСНОВОК

В даному курсовому проекті я висвітлила характеристику Прибужанівської філії ООО «Нібулон», планувала подальший розвиток господарства. Хоча на сьогоднішній день це підприємство прибуткове, але йому ще потрібно підняти внутрішню економіку, поліпшити умови праці, винести свою продукцію на зовнішній ринок, підняти врожайність за рахунок вдосконалення нових технологій та техніки, нових сортів рослин, збільшення внесення добрив, зрошення, застосування засобів захисту рослин від бур'янів, шкідників та хвороб. За допомогою цього курсового проекту я навчилася планувати врожайність сільськогосподарських угідь, планувати посівні площі і валові збори, собівартість і рентабельність продукції, навчилася правильно користуватися звітами підприємства. Усі данні курсового проекту я брала з річних звітів Прибужанівської філії ООО «Нібулон». На підставі отриманих даних виявила найбільш прибуткові види продукції. На підставі аналізу вказала які кормові культури є найбільш перспективними для підприємства. В даному курсовому проекті визначила організаційну структуру підприємства. У ході аналізу показала як змінювалася площа земельних угідь господарства за останні роки, відмітила чим були спричиненні ці зміни і як вони вплинули на структуру землекористування. Відзначила відповідність структури землекористування напряму спеціалізації підприємства. Розглянула склад і структуру орних земель. Звернула увагу на динаміку їх змін. Встановила як і за рахунок чого змінилися валові збори провідних культур.

Список використано джерел

1. Андрієнко М.В., Роман І.С. Малопоширені ягідні і плодові культури. - Урожай, 1991. - 166с.

2. Антоненко Л.А. Снижение энергоемкости продукции растениеводства. //Экономика 1997. - №2. - с.49-52.

3. А.Г.Богатов. Основні тенденції виробництва та реалізації плодів //Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2000. №2 (9). - с.86-89.

4. Бурмистров А.Д. Ягодные культуры. - М.: Агропромиздат, 1925. - с.270.

5. Варламов Ч.П., Четвертаков А.В. Механизация уборки и товарной обработки фруктов. - М.: Колос, 1984. - 285с.

6. Велков В. Обрезка плодових деревьев: Перевод с болгарского. - М.: Колос, 1969. - 271с.

7. Власюк С.Г. Слива та алича. - К.: Урожай, 1985. - 150с.

8. Глебова А.И., Мандрыкина В.И. Смородина. - М.: Россельхозиздат, 1944. - 8с.

9. Денисюк О.Л., Федченкова Г.О. Абрикос. - К.: Урожай, 1977. - 76с.

10. Зелинская Е.А., Шепельская А.Г. Основы питания и удобрения плодовых деревьев. - К.: Урожай, 1973. - 283с.

11. Интенсивное садоводство на юге Украины. /Сост. В.М. Якушев - Симферополь: Таврия, 1985 - 252с.

12. Карпейчук Г.К. Частное плодоводство. - К.: Вища школа, 1985. - 295с.

13. Колесников В.А. Частное плодоводство. - М.: Колос, 1973. - 455с.

14. Коломиец И.А. Преодоление периодичности плодоношения яблони. - К.: Урожай, 1976. - 238с.

15. Костюк Л.А. Економічна та енергетична оцінка нових сортів яблуні вітчизняної й зарубіжної селекції у насадженнях інтенсивного типу. //Економіка АПК - 2003. - №7. - с.69-72

16. Куян В.Г. Плодівництво. - К.: Аграрна наука. 1998. - 472с.

17. Куян В.Г. Агротехніка ягідних культур. - Ужгород: Карпати 1969. - 104с.

18. Куян В.Г. Інтенсивне плодівництво Полісся УРСР. - К.: УСГА, 1974. - 48с.

19. Лесик Ф.Л. Біологічні основи і методика вирощування садивного матеріалу плодових культур. - К.: Радянська школа, 1970. - 191с.

20. Метлицкий З.А. Агротехніка плодових культур. - М.: Колос, 1973. - 519с.

21. Методика економічної та енергетичної оцінки типів плодовоягідних насаджень, помологічних сортів і результатів технологічних досліджень у садівництві. /За ред. О.М. Шестопаля. - К.: 2002. - 136с.

22. Муромцев И.А. Активная часть корневой системы плодовых растений. - М.: Колос, 1969. - 245с.

23. Плодівництво /Під ред. М.В. Андрівина. - К.: Хрещатик, 1992. - ч.1. - 144с.

24. Плодовый питомник. Пер. с немецкого. /Х. Мюллер, Х. Альберт и др. - М.: Колос, 1978. - 351с.

25. /Под ред. М.В. Андриенка. - К.: Урожай, 1992. - 351с.

26. Попович П.Д. Садівництво на схилах. - К.: Урожай, 1975. - 200с.

27. Придатність грунтів під сади і ягідники. /П.Д. Попович, В.А. Джамаль, Н.Г. Ольчишина та ін. - К.: Урожай, 1981. - 158с.

28. Примпшев И.Н. Развитие эффективного плодоовощеводства и виноградарства в Крыму. //Экономика АПК. - 1999. - №11. - с.81-84.

29. Промышленное садоводство. /Под ред. В.И. Сенина, П.В. Клочко. - К.: Урожай, 1987. - 222с.

30. Романовська Н.І. Реалізація плодоовочевої продукції громадськими господарствами. //Економіка АПК. - 1997. - №1. - с.83-86.

31. Романовська Н.І. Визначення вартості плодовоовочевої продукції з урахуванням показників якості. //Економіка АПК. - 1996. - №3. - с.60-62.

32. Рубин С.С. Содержание и удобрение в интенсивных садах. - М.: Колос, 1983. - 272с.

33. Рульєв В.А. Перспективи вирощування черешні в Україні. //Економіка АПК. - 2003. - №1. - с.49-53.

34. Семаш Д.П. Орошение плодового сада. - К.: Урожай, 1975. - 183с.

35. Симиренко В.Л. Часткове сортознавство плодових рослин. Т1: Яблуня. - К.: Аграрна наука, 1995. - 454с.

36. Слободянюк Н.І. Ефективність виробництва плодів у спеціалізованих господарствах Вінницької області. //Економіка АПК. - 1994. - №7. - с.50-52.

37. Слободянюк Н.І. Інтенсифікація плодівництва у державних господарствах Вінничини. //Економіка АПК. - 1998. - №8. - с.52-54

38. Татаринов А.Н. Садоводство на клопових подвоях. - К.: Урожай, 1988. 205с.

39. Татаринов А.Н., Зуев В.Ф. Питомник плодовых и ягодных культур. - М.: Россельхозиздат, 1984. - 270с.

40. Требушенко Є.І. Тривале зберігання плодів. - К.: Урожай, 1992. - 104с.

41. Трусевич Т.В. Интенсивное плодоводство. - М.: Россельхозиздат, 1978. - 203с.

42. Трусова Н.В. Методи дослідження та методологічні підходи до оцінки ефективного виробництва продукції садівництва. //Вісник аграрної науки Причорномор”я. - 1999. - №2(7). - с.36-39.

43. Чендлер У. Плодовый сад. Пер. с анг. - М.: Сельхозиздат, 1960. - 597с.

44. Шумейко Л.С. Формування ринку овочевництва, садівництва, виноградарства. //Економіка України. - 1990. - №7. - с.67-73.

45. Шумейко А., Погорілець Є. Ринок фруктів і ягід України. //Економіка України. - 2003. - №10. - с.55-58.

46. Шестопаль О.М. Відтворення плодових і ягідних насаджень. //Економіка АПК. - 1997. - №2. - с.41-44.

47. Шурихт Р. Производство плодов: Пер. с нем. - М.: Колос, 1984. - 302с.© 2009 РЕФЕРАТЫ
рефераты бесплатно