рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
Главная
Исторические личности
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Информатика
История техники
Кибернетика
Коммуникация и связь
Косметология
Криминалистика
Криминология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Наука и техника
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание
Спорт и туризм
Строительство и архитектура
Таможенная система
Транспорт

Доклад: Проект модернізації виробництва короткорізаних макаронних виробів


Доклад: Проект модернізації виробництва короткорізаних макаронних виробів

Вступ

Бізнес-план — це поширений у ринковій економіці інструмент менеджменту, основа конкретної маркетингової, фінансової, матеріально-технічної, кадрової політики ведення власного бізнесу.

Бізнес-план — візитна картка, за якою потенційні партнери з бізнесу оцінюють шанси на успіх підприємницької справи, це мова ведення переговорів із закордонними партнерами та майбутніми інвесторами.

Розробка бізнес-плану у зарубіжній практиці є обов'язковою при утворенні нових підприємств, реконструкції діючих, для обґрунтування ефективності інвестицій. Цей документ забезпечує впевненість майбутніх інвесторів у тому, що їхні інвестиції будуть прибутковими.

Успіх будь-якої справи, в тому числі і виходу підприємства з новим продуктом чи послугою на ринок, неможливий без повного і чіткого уявлення про перспективи підприємницької справи, без розробки надійних попередніх орієнтирів і реального плану дій: як почати свою справу, як ефективно організувати одержуватимуться перші прибутки, як зменшити ризик, вижити і перемогти в конкурентній боротьбі.

Нині в Україні необхідність розробки бізнес-планів тісно пов'язують з ефективністю приватизації підприємств. Ефективність приватизації майна можна сформулювати як оптимальне співвідношення факторів виробництва (праці і капіталу) і необхідного обсягу виробництва, що відповідає пред'явленому попиту населення. Згідно з Державною програмою приватизації головною метою приватизації є зміна відносин власності на засоби виробництва для їх якісного відтворення та ефективного використання.

У підприємництві бізнес-план замінить звичайне техні-ко-економічне обґрунтування будь-якого заходу, стане основним критерієм і мірою його суспільної корисності.

Підприємництво — це, по суті, процес прийняття рішень, їх реалізації та оцінка результатів запланованих дій. Бізнес-план становить основу для прийняття оптимальних рішень.

Зважаючи на те, що підприємці несуть повну відповідальність за результати бізнесу, у країнах з розвинутою ринковою економікою для більшості фірм питання мобілізації і використання фінансових коштів набувають першочергового значення.

Підприємництво тісно пов'язане з конкуренцією, яка передбачає дотримання, як мінімум, двох умов: зниження витрат на виробництво і, відповідно, цін і підвищення якості продукції.

Підприємництво та інновації між собою тісно пов'язані. Використання нової техніки і технології є однією з основних вимог підприємницької діяльності. Вона передбачає не тільки інноваційну, а й ефективну організацію виробництва, адміністративну та фінансову діяльність, пошук своєї ринкової «ніші».

Сучасна західна література поділяє підприємницьку діяльність на три функції:

ресурсну (мобілізація капіталу, трудових, матеріальних та інформаційних ресурсів);

організаторську (організація виробництва, збуту, маркетингу, реклами);

творчу, новаторську (генерація та використання ініціативи, розробка та освоєння технічних, технологічних та організаційно-економічних рішень, вміння ризикувати).

Процес планування дозволяє уявити весь комплекс майбутніх операцій підприємницької діяльності і запобігти тому, що може статися. Особливо важливе планування в комерційній діяльності, де потрібні як передбачення на довгострокову перспективу, так і ґрунтовні попередні дослідження, що передують плануванню. При виході на ринок підприємець повинен реально уявляти можливі результати своєї діяльності, критично оцінювати свої можливості, правильно розподілити цілі за часом, навчитися ефективно використовувати ресурси, оволодіти сучасними інструментами підприємництва. Адже прибуток може бути одержаним не відразу, а витрати будуть із самого початку.

В економічній політиці України у найближчі роки переважатиме виважений курс на залучення іноземних інвестицій.

У цих умовах бізнес-план виконуватиме функції не тільки внутрішнього документа фірми, він використовуватиметься і при встановленні контрактів із сторонніми, в тому числі й з іноземними, інвесторами, що ставить відповідні вимоги щодо його оформлення і структури.

Бізнес-план складається на кілька років наперед і переглядається в міру необхідності, як правило, один раз на рік. У міру накопичення інформації і досвіду процес коригування плану полегшується.

Крім основного варіанта бізнес-плану, складаються спеціальні скорочені його варіанти для осіб, у контактах з якими підприємець зацікавлений.

Зважаючи на актуальність питання, була обрана тема курсової роботи.


Резюме

Суть проекту: Модернізація ВАТ “Сумська макаронна фабрика” та організація виробництва якісних короткорізаних макаронних виробів для кращого забезпечення потреб населення Сумської області та Східної України.

Мета проекту: Захопити існуючу на регіональному ринку “нішу” близько 30 %.

Основні переваги проекту: Замовник - одне з небагатьох підприємств харчової промисловості регіону з доброю технічною базою, зі стабільним фінансовим становищем та високою репутацією серед банків, покупців та постачальників.

Ринок макаронних виробів один із найбільш стабільних за обсягами споживання. На цьому ринку у Сумському регіоні є значна “ніша”, а його учасники ведуть себе досить пасивно, що значно полегшує вихід на ринок для “агресивного” виробника.

Проект є достатньо ефективним у фінансовому плані. Рівень ризику невеликий і в основному не вплине на результати проекту для ВАТ "Сумська макаронна фабрика".

Таблиця1

Інвестиційна потреба проекту

Напрями використання коштів Потреба грн.
1. Придбання технологічної лінії (з урахуванням монтажу) 1 800 491

Таблиця 2 Джерела і види фінансування (можливі три варіанта співробітництва)

Стаття витрат Сума, грн. Джерело фінансування Умови фінансування
1 Придбання автоматичної лінії для виробництва макаронних виробів “Braibanti Sasib” (Італія) 1 800 491* Кредит Строк 3,5 років. 8 % річних** . Погашення кредиту розпочинаються через 6 місяців від початку виробництва рівномірними частками
2 Придбання автоматичної лінії для виробництва макаронних виробів “Braibanti Sasib” 1 800 491 Фінансовий лізинг Строк 4 роки, 16 % річних (із страхуванням майна), авансовий платіж 15 %. Виплата відсотків і погашення розпочинаються від початку виробництва рівномірними частками
3 Придбання автоматичної лінії для виробництва мака-ронних виробів “Braibanti Sasib” 1 800 491 Створення спільного підприємства Внесення стратегічним партнером лінії у статутний фонд СП. ВАТ “СМФ” вносить у статутний фонд майновий комплекс вартістю 1 800 491 грн.
ВСЬОГО: 1 800 491

* - Фірма “Braibanti Sasib” дала попередню згоду на поставку обладнання при наступних умовах:

Оплата 15% вартості обладнання і банківська гарантія на решта 85% вартості;

Повний розрахунок за обладнання повинен бути здійснений у термін до 3 років.

** - відсотки по кредиту можуть додатково обговорюватись із потенційним інвестором при зустрічі із керівництвом ВАТ “Сумська макаронна фабрика”


Таблиця 3

Показники ефективності проекту

Показник Значення
1 Чиста приведена вартість, NPV, ГРН. 835 043,25
2 Внутрішня норма рентабельності, ІRR, % 31,81
3 Індекс прибутковості, PI 1,33
4 Термін окупності, роки 2,41

Ризики. Оцінювався вплив чинників, від яких залежать ціна та обсяг реалізації.

Прийнято, що змінні витрати збільшуватись не будуть. Якщо і буде збільшення вартості борошна, то і відповідно в еквіваленті зросте ціна на готову продукцію.

Навіть при несприятливих ринкових умовах проект не буде дуже збитковим. Фактично можливе тільки недоотримання прибутків ВАТ "Сумська макаронна фабрика". Для решти учасників проекту даний проект несе незначний ризик.

Екологія. ВАТ "Сумська макаронна фабрика" є екологічно безпечним підприємством. В ході реалізації даного проекту ніяких додаткових чинників впливу на навколишнє середовище не виникне.


1. Опис підприємства

1.1 Загальні відомості

Повна назва підприємства ВАТ "Сумська макаронна фабрика"

Місце знаходження (адреса) Україна,79022, Суми, вул. Кірова, 170

Форма власності приватна, колективна

Перелік основних видів діяльності виготовлення макаронних виробів

Сумська макаронна фабрика заснована в 1945 році.

В процесі приватизації на базі державного підприємства Міністерства харчової промисловості - "Сумська макаронна фабрика” було створене Відкрите акціонерне товариство "Сумська макаронна фабрика" (згідно наказу Регіонального фонду Державного майна по Сумській області №1928 від 30 липня 2006 року).

Статутний фонд відкритого акціонерного товариства становить 365 000,00 гривень (триста шістдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.). Статутний фонд поділено на 1 460 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривні (двадцять п'ять копійок) кожна.

ВАТ "Сумська макаронна фабрика створена як виробничо-комерційна структура, для забезпечення потреб ринку в макаронній продукції та отримання прибутку в процесі здійснення господарської діяльності.

Підприємство займає площу в 1,21 га

За своїми виробничими потужностями ВАТ “Сумська макаронна фабрика" входить до п'ятірки найбільших підприємств-виробників макаронних виробів в Україні.

Виробнича потужність підприємства ВАТ “Сумська макаронна фабрика" дозволяє випускати до 100 тонн макаронних виробів на добу в асортименті.

Об’єми борошносховищ V - 600 тон.

Підприємство забезпечене достатніми виробничими та складськими приміщеннями для виготовлення та зберігання продукції (до 300 тон макаронних виробів, упакованих в крафт-мішки).

Є також тарні цехи по упакуванню продукції в гофрокороба, поліпропіленову упаковку (від 0,4 до 1 кг) та крафт-мішки (від 14 до 20 кг).

Підприємство розташоване неподалік від центральної автомагістралі та має підведену залізничну гілку, територіально вигідне розміщення фабрики дозволяє щоденно відвантажувати залізничним транспортом до 65 тон макаронних виробів і автотранспортом до 40 тон.

1.2 Види діяльності та структура власності

Основна діяльність підприємства – виробництво макаронних виробів в асортименті та їх реалізація.

Таблиця 4

Структура та динаміка зміни акціонерного капіталу

Назва показника Од. виміру Значення показника
2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р.
1 Статутний фонд тис. грн 365 365 365 365
2 3 Кількість акцій шт. 1 460 000 1 460 000 1 460 000 1 460 000
Номінал акцій грн. 0,25 0,25 0,25 0,25
4 Тип акцій 100 % прості іменні
5 Частка держави % - - - -
6 Частка фізичних осіб % - 67,8 67,8 94,57
7 Частка юридичних осіб % - 32,2 32,2 5,43

2. Загальні передумови проекту

2.1 Передумови створення проекту

1. Попередній досвід виробництва макаронних виробів.

2. Наявні технічні, технологічні та збутові можливості ВАТ "Сумська макаронна фабрика".

3. Сприяння місцевої влади.

2.2 Можливості підприємства щодо виробництва нової продукції

1). Постачання сировини та матеріалів. Основна сировина для макаронних виробів, як і для хлібобулочних, - борошно хлібопекарське. Отже, може бути використана існуюча система постачання. Великі загальні обсяги пропозицій постачання борошна для регіону загалом так і підприємства зокрема дозволять відбирати для макаронних виробів найбільш якісну сировину.

2). Виробничі приміщення. На підприємстві є в наявності виробничі площі 8900 м2, 2974 м2 з них будуть вивільнені для нового обладнання.

3). Збутова система. ВАТ "Сумська макаронна фабрика" має близько 52 постійних торгових партнерів у Сумській області. В цій збутовій системі працює більше 200 магазинів, які торгують продуктами харчування. Всі вони будуть використані і для збуту макаронних виробів. Основним партнером і дистриб’ютором у Західній Україні буде ВАТ “Сумихолод” у якого добре розвинута мережа магазинів і дрібних гуртовень (більше 5500).

Згідно попередніх домовленостей у Центральній і Східній Україні свою продукцію ВАТ "Сумська макаронна фабрика" буде реалізовувати через фірму “Екомаркет” (м. Суми.


3. Ситуація на ринку

У період післяреформеного зубожіння макарони і макаронні вироби перетворилися для найширших мас населення в один з основних продуктів харчування, по суті справи — третій по значимості після хліба і молока.

Ринок макаронних виробів в цифрах:

Об’єм ринку в 2005 р. – 75-80 млн. доларів США у роздрібних цінах.

Кількість суб’єктів ринку: крупні виробники – 7; дрібні виробники – більше 1000; крупні імпортери – 10; гуртовики – біля 500.

3. Структура продажів:

вітчизняна продукція – 90-95%;

імпортна продукція – 10-5% (у фізичних величинах).

3.1 Прогноз розвитку ринку

Майже дворазовий у порівнянні з 2000 роком зріст валового збору продовольчої пшениці поряд з поганим врожаєм картоплі став приводом для оптимістичних планів виробників макаронів на сезон 2001/2002.

За умови подальшої концентрації виробництва в цій галузі, за оцінками фахівців, через кілька років на даному ринку залишиться всього 7-8 великих виробників. Проте, це відбудеться тільки після того як вітчизняні виробники модернізують виробництво, підвищать якість продукції, будуть використовувати методи нецінової конкуренції, реалізуючи, у міру можливості, програми просування своїх фірм і продукції.

В Україні випускають макаронні вироби здебільшого з борошна м'яких сортів пшениці, іноді із суміші м'яких і твердих сортів і лише зовсім небагато - з борошна твердої пшениці. Встановлені на передових заводах лінії дають можливість замішувати тісто у вакуумі, у результаті чого навіть макарони з м'якої пшениці не розварюються при варінні.

Імпортна продукція. Зараз імпортний товар забезпечує торговельникам 5-10% продажів (у фізичному виразі). По їхнім даним, зменшилися — приблизно на 10% — постачання контрабандного товару, що імпортери вважають заслугою митної служби. Проте частка контрабандного і “човникового” товару залишається високою — приблизно 70-80% у загальному обсязі імпорту. В основному продукцію везуть з Росії. Але, наприклад, ціна російської продукції майже в 2 рази більше, ніж аналогічної вітчизняної. І її частка в продажах середніх за ціною макаронів залишається незначною. Тому фахівці вважають, що торговельникам вітчизняною продукцією не варто побоюватися серйозної конкуренції з боку імпортних макаронів.

Прогноз. Продавці прогнозують збільшення продажів макаронних виробів у нинішньому році приблизно на 10%, оскільки врожай картоплі і круп'яних культур у 2001 році був нижче за середній.

Виробники продовжать займатися облаштованістю збутових мереж, буде відбуватися зміна дилерів. Конкуренція на ринку підсилиться, і в багатьох оптових компаніях обсяги продажів макаронних виробів неминуче скоротяться. Посприяють у цьому і виробники, що збираються активно поставляти товар вроздріб.

Зараз зростає попит на макарони, виготовлені з використанням вакуумної технології (дорожче звичайних, у середньому, на 30-40 коп. за 1 кг). Так, якщо в 2000 році багатьом оптовикам “звичайні” макарони забезпечували приблизно 80% виторгу (“вакуумні” — 20%), то торік частка продажів “вакуумних” макаронів виросла до 60-70%.

Форми. Лідируючі позиції в продажах як і раніше за короткими макаронними виробами (“короткорізами”). Асортимент “короткорізів” досить великий, і, як видно, цим вони і приваблюють споживача. Часом попит на них навіть перевищує пропозицію.

Зараз “короткорізи” забезпечують торговельникам 55-60% виторгу.

3.2 Обсяги споживання

Таблиця 6

Обсяг споживання в Україні макаронних виробів

Показник Од. вим. Періоди
2004 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р.
1 Орієнтовний обсяг споживання спагеті в Україні тис. тон 45 40 30 32
2 Орієнтовний обсяг споживання короткорізаних макаронних виробів в Україні тис. тон 95 100 100 108

3.3 Чинники, що впливають на ринкову ситуацію

Врожайність картоплі - це найбільш впливовий чинник. Картопля за обсягом є найбільш споживаним продуктом харчування в Україні. Коливання цін на картоплю в залежності від врожайності за останні 5 років становило 0,3 - 1 грн. Зменшення споживання картоплі міським населенням, спричинене ростом цін на неї, компенсується збільшенням споживання макаронних виробів і навпаки.

3.4 Прогноз обсягу споживання короткорізаних макаронних виробів

На 2006 р. Припущення: тенденції повільних девальвації гривні і збільшення платоспроможності населення збережуться. Ринкові ціни на картоплю 2005 р. - ~ 1,0 грн./кг, що по відношенню до 2004 р. становили 143 %. За таких умов обсяги споживання короткорізаних макаронних виробів у 2006 р. мають зрости приблизно на 20 % по відношенню до 2005 р. В загальному можна розраховувати на ріст обсягів споживання продукції на ринку макаронних виробів.


3.5 Споживачі

Сегментація. Відносно макаронних виробів (як базового продукту харчування) доцільно проводити сегментацію тільки по географічному принципу та рівню платоспроможності.

Результатом такої сегментації буде:

1). У містах присутні всі категорії споживачів за рівнем платоспроможності.

2). У райцентрах загальний рівень платоспроможності населення суттєво нижчий ніж в обласному центрі. Це також видно із структури споживання.

3). У селах споживачі в загальному мають найнижчий рівень платоспроможності.


4. План маркетингу

4.1 Стратегія маркетингу

Маркетингове дослідження показало, що в теперішній час на споживчих ринках ведеться конкурентна боротьба між багатьма фірмами, але явного лідера серед них немає. З врахуванням зростаючого попиту на високоякісні товари і зростаючу в майбутньому конкуренцію між фірмами за право збільшення частки на ринку і збільшення прибутку, необхідне посилення рекламної підтримки і введення системи стимулювання.

Стратегічні задачі ВАТ "Сумська макаронна фабрика" :

добитися самоокупності проекту;

охопити сегмент населення із середнім достатком;

починаючи з першого року роботи, розширювати зону дії підприємства на прилеглі сусідні райони;

постійно розширювати асортимент макаронних виробів;

слідувати новітнім технологіям, що дозволяють добитися кращої якості макаронних виробів і мінімізації їх собівартості.

4.2 Асортимент і упаковка продукції

Запланований асортимент включатимемо до 20 різновидів макаронної продукції. Конкретна кількість визначатиметься лише кількістю формувальних насадок технологічної лінії.

Варіанти упаковки. Виходячи з результатів опитування споживачів, визначені базові варіанти розфасовки: 0,4, 3, 5, 10, 18 та 20 кг. Причому розфасовка 10, 18 та 20 кг призначена для реалізації тільки на ринках.

Пакувальним матеріалом для розфасовки 0,4 кг буде поліпропілен.


4.3 Цінова політика на різних стадіях реалізації проекту

В якості методики розрахунку ціни найбільш доцільно буде взяти методику розрахунку ціни на основі стратегії цін проникнення на ринок у 2005 - 2006 років, і стратегію “прямування за лідером” у наступні роки реалізації проекту.

На стадії виходу на ринок (до 12 місяців) та у період виходу на проектну потужність планується встановити ціни на рівні 70-80 % від середніх відпускних цін на аналогічну продукцію макаронних фабрик. Надалі ціни будуть на рівні 80-90 % відпускних цін на аналогічну продукцію макаронних фабрик-лідерів ринку макаронних виробів в Україні.

4.4 Конкурентоспроможність продукції

Запланований для досягнення рівень. Планується досягнути якості продукції на рівні кращих вітчизняних зразків, вироблених з борошна м'яких сортів. Дизайн упаковки, розроблений професійними фірмами, має забезпечити додаткові переваги. Рівень цін планується утримати всередині цінового коридору, що сформувався на ринку.

Передумови для "оптимізму". Для ВАТ "Сумська макаронна фабрика" буде можливим успішно вийти на цей ринок, якщо буде досягнуто заданих рівнів якості та собівартості продукції. Бо тоді:

1. Будуть досягнуті переваги перед іншими макаронними фабриками:

По ціні: за рахунок менших транспортних витрат та використання меншого числа посередників в каналах збуту;

По ступеню охоплення ринку збутовою системою: за рахунок уже існуючої структури та її розширення;

По наявності впливу на споживачів шляхом запланованих методів просування продукції.

2. Переваги перед місцевими виробниками:

По якості продукції за рахунок використання більш сучасної технології та більш якісної сировини (борошна);

По наявності впливу на споживачів шляхом запланованих методів просування продукції.

4.5 Просування продукції на ринку

Методи просування, що будуть застосовані.

В основному планується використати рекламу: в ЗМІ, щитову та на упаковці продукції. Додатково буде використано допоміжні методи просування: поліграфічна продукція, мінівітрини, стелажі та ін.

Вказані методи будуть спрямовані на кінцевих споживачів та торгових посередників.

Істотно зростає роль і значення діяльності по формуванню сприятливих для фірми відносин із громадськістю ("паблік рілейшнз"), а також цілеспрямованих і широкомасштабних рекламних компаній. В умовах наявності вибору споживачі хочуть мати справу з тим, кого добре знають і чия репутація не викликає сумнівів.

Виходячи з вищевикладеного сформулюємо пропозиції по проведенню робіт в області маркетингових заходів і по стимулюванню збуту (відранжированих за значимістю):

1. Політика асортименту та якості макаронних виробів.

2. Політика ціноутворення.

3. Створення фірмового стилю.

4. Public relations.

4.6 Маркетингова збутова стратегія підприємства

Канали збуту продукту

Специфіка діяльності ВАТ “Сумська макаронна фабрика” полягає в тому, що підприємство крім виробничої діяльності також має торговельні підрозділи, завдання яких зробити високоякісний продукт (макаронні вироби в асортименті) і продати вигідно товар, визначивши тим самим остаточний результат всіх маркетингових зусиль самого підприємства. Кажучи про продаж продукту підприємством ми говоримо про канали збуту (розподілу) підприємства.

В нашому варіанті ВАТ “Сумська макаронна фабрика” використовує як прямий продаж продукту споживачам (канал прямого маркетингу) так і інші канали маркетингу (однорівневі, дворівневі).

Канали збуту ВАТ “Сумська макаронна фабрика” будуються за принципом вертикальних маркетингових систем. ВАТ “Сумська макаронна фабрика” застосувала договірну вертикальну маркетингову систему.

Реалізація продукції за вказаними схемами дозволяє отримати найбільш правдиву картину поведінки товару на ринку. А зацікавленість підприємства у збільшенні обсягів продажу на ринку змушує прислуховуватись до зауважень і побажань кінцевого споживача товарів.

Стратегія збуту.

Використання існуючих каналів збуту. Вся існуюча збутова мережа по макаронних виробах буде використана для збуту нової продукції.

Створення привабливих умов для дистриб’юторів: надання можливості отримання суттєвої маржі від продажу макаронної продукції ВАТ "Сумська макаронна фабрика", надання товарних кредитів та (при необхідності) забезпечення транспортом.


5. План виробництва

Ситуація на ринках сировини та матеріалів. На сьогоднішній день ситуація на ринку борошна є стабільною.

На ринку пакувальних матеріалів ситуація досить вигідна - тут пропозиція набагато перевищує попит (результат аналізу пропозицій).

Технологічне обладнання. В ході проведення передінвестиційних досліджень було проаналізовано ринок технологічного обладнання для виробництва макаронної продукції.

Після розрахунку економічної ефективності використання обладнання заданої потужності різних виробників було визначено, що оптимальним варіантом за існуючої ситуації є обладнання “Braibanti Sasib” (Італія) з наступними характеристиками:

• Виробнича потужність – 1600 кг/год.;

• Електрична потужність – максимальна -140 кВт;

• Теплова потужність – 384 Ккал/год.

• Витрати питної води – 400-480 л/год.


6. Фінансовий план

6.1 Інвестиційна потреба

Таблиця 7

№ пп Напрями використання коштів Потреба, грн.
1. Придбання технологічної лінії (з урахуванням шеф-монтажу) 1 800 491
2. Реконструкція фабрики (власні кошти) 540 147
ВСЬОГО: 2 340 638

6.2 Джерела фінансування

Придбання технологічної лінії, потрібної для реалізації даного проекту, передбачається на умовах наведених у таблиці №2.

Решта потреби грошових коштів покриватиметься за рахунок власних коштів підприємства.

Таблиця 8

Напрями використання коштів Джерело фінансування Сума грн. Умови отримання та повернення коштів
1 Підготовка виробничих приміщень Власні кошти підприємства 362 846,13 Підприємство вкладає кошти не одразу, а по мірі виникнення потреби. Вкладені в проект кошти підприємства повернуться йому після закінчення проекту у вигляді NPV та лінії по виробництву короткорізаних макаронів, яка залишається у підприємства з обіговими коштами на їх виробництво.
2 Проведення комунікацій Власні кошти підприємства 119 548,87

3

Придбання автоматичної лінії дивись таблицю №2 1 800 491,00 Дивись табл. №2
4 Потреба в обігових коштах для організації процесу виробництва. Власні кошти підприємства 57 752,00 Підприємство вкладає кошти не одномиттєво, а по мірі виникнення потреби.
5 Всього інвестиційні кошти 1 800 491,00
6 Всього власні кошти підприємства 540 147,00
ВСЬОГО: 2 340 638,00

Таблиця 9

Показники ефективності проекту

Показник Значення Рекомендоване значення
1 Чиста приведена вартість, NPV, ГРН. 835 043,25 Більше 0
2 Внутрішня норма рентабельності, ІRR, % 31,81 Більше 16%
3 Індекс прибутковості, PI 1,33 Більше 1
4 Термін окупності, роки 2,41 Менше 3 років

Аналізуючи два основних показника інвестиційної привабливості проекту, а саме чисту приведену вартість (NPV) і внутрішню норму рентабельності (IRR) бачимо, що значення NPV додатне, а значення IRR більше, аніж відсотки за кредитом, що означає прийнятність даного варіанта проекту за цими критеріями.

6.3 Аналіз чутливості проекту

Розрахунок показників ефективності проекту при різних значеннях ціни одиниці продукції, обсягу виробництва, постійних витрат, змінних витрат та ставки дисконтування показав, що проект є найбільш чутливим до:

1. Зміни ціни одиниці продукції - втрата прибутку при зменшенні ціни на 63,99 %.

2. Обсягу виробництва - втрата прибутку при зменшенні виробництва на 41,74 %.

3. Змінних витрат - втрата прибутку при збільшенні змінних витрат на 74,22 %.

Найбільшу небезпеку представляє зменшення ціни одиниці продукції. Цей показник найбільшим чином залежать від кон’юнктури ринку.

Коливання розміру змінних витрат також залежить від ринкової ситуації, але передбачається, що в разі збільшення цін на сировину та матеріали, ціни на макаронні вироби також піднімуться, що частково компенсує негативний вплив від збільшення змінних витрат.


7. Бізнес-пропозиції ВАТ “СМФ”

Правління ВАТ “Сумська макаронна фабрика” запрошує потенційних інвесторів обговорити різні бізнес-можливості.

Інвестиція може бути представлена автоматичною лінією по виробництву короткорізаних макаронних виробів продуктивністю від 1500 до 1600 кг/год. Є технічна можливість поставити дві автоматичні макаронні лінії.


Висновок

Кожна фірма, яка функціонує в умовах ринкової економіки і господарської нестабільності, визначає стратегію свого розвитку з огляду на дане господарське оточення. Воно складається з інших фірм (постачальників сировини, споживачів продукції і послуг, конкурентів); банків, котрі надають кредити; державних і міжнародних організацій, що сприяють підприємництву, а також фізичних осіб з їхніми потребами, прибутками й інтересами.

В оточенні фірми постійно відбуваються зміни, зумовлені еволюцією всіх функціонуючих в економіці суб'єктів, динамікою курсів валют, цін, процентних ставок і митних зборів, податків. Місце фірми в економічному оточенні визначають: галузь, у якій вона діє; ринок, де вона реалізує продукцію; ціни; якість; технологія виробництва; динаміка продажу; доступ до фінансових ресурсів. Головною метою більшості фірм є підвищення власної конкурентоспроможності, зростання обсягу продажу, прибуток, рентабельність. Цього можна досягти завдяки введенню нових продуктів (послуг) на ринок, підвищенню якості, зниженню цін, поліпшенню чи впровадженню нових технологій, завоюванню нових ринків, розвитку реклами, маркетингу, мережі реалізації, удосконаленню системи управління.

Основними цілями та завданнями бізнес-плану є:

* оцінка слабких і сильних сторін проекту;

* визначення витрат;

* визначення фінансових потреб;

* вибір стратегії діяльності;

* визначення концепції розвитку;

* оцінка галузі, ринку і конкуренції;

* визначення ризику;

* пошук партнерів для спільної діяльності і фінансових коштів.

Бізнес-план має дати відповіді на такі питання: Що є основною метою фірми (підприємства)? Де її місцезнаходження (або де вона розташовуватиметься) за проектом? Як здійснюватиметься виробничий процес (надання послуг)? Коли фірма (підприємство) почне приносити прибуток? Які і чому існують шанси досягти успіху? Яка самоокупність проекту? Хто персонально відповідає за досягнення цілей і завдань проекту?

Розроблення бізнес-плану потребує конкретної інформації. Для щойно організованої фірми, крім аналізу галузі, ринку, конкуренції, особливо важливим є вивчення фінансово-планової діяльності. Аналіз виробничого потенціалу, фінансовий аналіз і аналіз управління дають змогу виявити сильні і слабкі сторони фірми. За допомогою аналізу галузі, ринку і конкуренції детально досліджується середовище, де функціонує фірма чи реалізується інвестиційна ініціатива, оцінюються шанси на успіх і можливі проблеми, що можуть виникнути в ході реалізації проекту для фірми. Знання сильних і слабких сторін, шансів і проблем дає змогу керівництву фірми визначити цілі і завдання, які забезпечать досягнення цілей; вибрати засоби, що сприятимуть виконанню завдань. Це основа стратегічного плану, що, у свою чергу, є підґрунтям для розроблення бізнес-плану. Як стратегічний план, так і бізнес-план повинні мати еволюційний характер, а також бути інформаційно відкритими. Довгостроковий моніторинг оточення і внутрішньофірмових рішень ведуть до постійних корективів обох планів як відносно цілей, так і щодо завдань і засобів їх реалізації.

Складаючи бізнес-план, необхідно керуватися такими критеріями:

* проаналізувати проект бізнес-плану з усіх сторін об'єктивно,

критично, без емоцій;

* розроблений бізнес-план повинен бути постійним помічником в управлінні бізнесом і ефективним засобом у досягненні успіху;

* професійно складений бізнес-план є засобом передання ідей іншим і основою для можливого техніко-економічного обгрунтування при одержанні фінансових і кредитних ресурсів ззовні.

Складання бізнес-плану - це не самоціль, а підсумовування об'єктивних і найбільш важливих засобів ефективного досягнення цілей майбутнього бізнесу. За допомогою бізнес-плану з'являється можливість побачити проблеми, що виникають у процесі комерційної діяльності до того, як вони перетворяться в ускладнюючі обставини, і накреслити шляхи їх оптимального вирішення.


Список використаної літератури

1.         Наказ Фонду державного майна України від 26 травня 2005 р. Положення про типовий бізнес-план

2.         Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений: Учеб. пособие / И. Я. Лукасевич и до - М., 2008.

3.         Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб пособие / Г. В. Савицкая и др. - Минск, 2009.

4.         Бізнес-план: Технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного К 2008.

5.         Внутрифирменное планирование: Учебник / М. И. Бахалков и др. - М., 2009.

6.         Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посібник / В. І. Іващенко, М. А. Болюх та ін. - К., 2009.

7.         Маркетинг: Принципы и стратегия: Учебник / Г. Ассэль и др. - М., 2009. 7. Руководство по составлению бизнес-плана: 7-е изд. / Пер. с англ. / Г.Бенгз Девид и др. - М., 2008.

8.         Стратегический менеджмент: Учебник / А. А. Томсон и др. - М., 2008.

9.         Стратегія конкуренції / Майкл Е. Портер / Пер. з англ. - К., 2007.

10.      Финансовый анализ: Учеб. пособие: 2-е изд., перераб. и доп. / В. Г. Артеменко и др. - М., 2009.

11.      Финансовый анализ: Учеб. пособие: 3-е изд. / О. В. Ефимова и др. - М., 2009.

12.      Финансовый и управленческий анализ / Риполь - Сарагоси. - М., 2009.
© 2009 РЕФЕРАТЫ
рефераты бесплатно